Chính sách bảo mật

Chính sách quyền riêng tư cho Công ty TNHH Công nghệ Vật liệu Mới Henan Liveable (QUẦN ÁO SINH HOẠT như bên dưới)
QUẦN ÁO SINH HOẠT tôn trọng sự riêng tư của bạn và mục đích mà khách truy cập trang web của chúng tôi cung cấp thông tin cho chúng tôi.Chúng tôi không chia sẻ, bán hoặc cho thuê bất kỳ thông tin nào được thu thập cho bất kỳ bên thứ ba nào và không có ý định làm như vậy trong tương lai.
Thông tin được thu thập
Nếu bạn yêu cầu hoặc gửi thông tin cho chúng tôi bằng cách gửi e-mail qua chức năng "mail to:" hoặc điền vào biểu mẫu "liên hệ", chúng tôi có thể lưu địa chỉ e-mail của bạn cũng như bất kỳ thông tin nào khác mà bạn có thể cung cấp.Thông tin này có thể được sử dụng để liên hệ với bạn trong tương lai qua thư, e-mail hoặc điện thoại để chuyển tải thông tin về các giải pháp hoặc dịch vụ của chúng tôi mà chúng tôi cảm thấy có thể mang lại lợi ích cho bạn.E-mail của bạn và thông tin khác mà bạn cung cấp sẽ không được bán cho bất kỳ bên thứ ba nào.
Thông tin do người khác thu thập
Thông báo này chỉ đề cập đến chính sách đối với trang web của QUẦN ÁO SINH HOẠT chứ không phải các trang web mà người dùng truy cập qua các liên kết từ trang web của chúng tôi.QUẦN ÁO SINH HOẠT không chịu trách nhiệm về chính sách thu thập thông tin của các trang web khác, cũng như đối với các hoạt động được sử dụng bởi các trang web được liên kết đến hoặc từ trang web của chúng tôi, cũng như thông tin hoặc nội dung có trong đó.Thông thường, các liên kết đến các trang web khác chỉ được cung cấp dưới dạng con trỏ đến thông tin về các chủ đề có thể hữu ích cho khách truy cập của chúng tôi.Người dùng nên xem lại chính sách bảo mật của các trang web khác.
Bánh quy
Trang web của LIVABLE CLOTHING không sử dụng cookie.
Cập nhật, sửa chữa và xóa thông tin cá nhân
Nếu bạn muốn xóa thông tin cá nhân của mình khỏi hồ sơ của chúng tôi, vui lòng gửi e-mail có "Xóa thông tin cá nhân" trong dòng chủ đề.
Tiết lộ Thông tin Bắt buộc Hợp pháp
QUẦN ÁO SINH HOẠT có thể tiết lộ thông tin khi bị buộc phải làm như vậy về mặt pháp lý;nói cách khác, khi chúng tôi, với thiện chí, tin rằng luật pháp yêu cầu điều đó hoặc để bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi.
Thay đổi Chính sách Định kỳ
Xin lưu ý rằng LIVABLE CLOTHING xem xét các thực tiễn về quyền riêng tư của mình theo thời gian (tức là để theo dõi các thay đổi về công nghệ và / hoặc pháp lý) và các thực tiễn này có thể thay đổi.Để đảm bảo tiếp tục quen thuộc với phiên bản mới nhất của chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng đánh dấu trang và định kỳ xem lại trang này.
Tuyên bố chính sách này được thực hiện nhân danh QUẦN ÁO SINH HOẠT và có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2009. Tuyên bố này không tạo ra thỏa thuận giữa QUẦN ÁO SINH HOẠT và người sử dụng, và do đó, không tạo ra bất kỳ quyền hợp pháp nào cho bất kỳ bên nào.